niedziela, 24 stycznia 2010

RÓŻANIEC BIBLIJNY czyli prawdziwy ;)

TAJEMNICE RADOSNE

Tajemnica I: Zwiastowanie

...Jezus, któregoś Ty, Dziewico, poczęła z Ducha Świętego[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Posłał Bóg anioła Gabriela do Dziewicy; a Dziewicy było na imię Maryja. (Lk 1: 26-27)

Zdrowaś Maryjo

2. Anioł rzekł do Maryi: « Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą ». (Lk 1: 28)

Zdrowaś Maryjo

3. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. (Lk 1: 29)

Zdrowaś Maryjo

4. Anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga ». (Lk 1: 30)

Zdrowaś Maryjo

5. « Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus ». (Lk 1: 31)

Zdrowaś Maryjo

6. « Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Jego panowaniu nie będzie końca ». (Lk 1: 32-33)

Zdrowaś Maryjo

7. Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? » (Lk 1: 34)

Zdrowaś Maryjo

8. « Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię » (Lk 1: 35)

Zdrowaś Maryjo

9. « Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym ». (Lk 1: 35)

Zdrowaś Maryjo

10. Na to rzekła Maryja: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa! » (Lk 1: 38)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica II: Nawiedzenie św. Elżbiety

...Jezus, któregoś Ty, Dziewico, zaniosła do św. Elżbiety[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. W tym czasie Maryja wybrala się i poszła z pośpiechem w góry. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. (Lk 1: 39-40)

Zdrowaś Maryjo

2. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (Lk 1: 41)

Zdrowaś Maryjo

3. Wydała ona okrzyk i powiedziala: « Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona ». (Lk 1: 42)

Zdrowaś Maryjo

4. « Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ». (Lk 1: 45)

Zdrowaś Maryjo

5. Wtedy Maryja rzekła: « Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej ». (Lk 1: 46-48)

Zdrowaś Maryjo

6. « Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny ». (Lk 1: 48-49)

Zdrowaś Maryjo

7. « Święte jest Jego imię -- a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją ». (Lk 1: 49-50)

Zdrowaś Maryjo

8. « On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich ». (Lk 1: 51)

Zdrowaś Maryjo

9. « Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych ». (Lk 1: 52)

Zdrowaś Maryjo

10. « Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia ». (Lk 1: 53)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica III: Narodzenie

...Jezus, któregoś Ty, Dziewico, porodziła w Betlejem. [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Kiedy Maryja z Józefem przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. (Lk 2: 6)

Zdrowaś Maryjo

2. Porodziła swego pierworodnego Syna i owinęła Go w pieluszki. (Lk 2: 7)

Zdrowaś Maryjo

3. Położyła Dziecię w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. (Lk 2: 7)

Zdrowaś Maryjo

4. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze. Naraz stanął przy nich anioł Pański, a oni bardzo się przestraszyli. (Lk 2: 8-9)

Zdrowaś Maryjo

5. « Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu ». (Lk 2: 10)

Zdrowaś Maryjo

6. « Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan ». (Lk 2: 11)

Zdrowaś Maryjo

7. « Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania ». (Lk 2: 14)

Zdrowaś Maryjo

8. Przybyli także Mędrcy ze Wschodu. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego. (Mt 2: 1,11)

Zdrowaś Maryjo

9. Upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (Mt 2: 11)

Zdrowaś Maryjo

10. Maryja zachowywala wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. (Lk 2: 19)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica IV: Ofiarowanie

...Jezus, któregoś Ty, Dziewico, ofiarowała w świątyni. [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Maryja i Józef, według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (Lk 2: 22)

Zdrowaś Maryjo

2. Żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. (Lk 2: 25)

Zdrowaś Maryjo

3. Duch Święty spoczywał na nim i objawił mu, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. (Lk 2: 26)

Zdrowaś Maryjo

4. Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, on wziął je w objęcia i błogosławił Boga. (Lk 2: 27-28)

Zdrowaś Maryjo

5. « Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa ». (Lk 2: 29)

Zdrowaś Maryjo

6. « Bo oczy moje ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów ». (Lk 2: 30-31)

Zdrowaś Maryjo

7. « Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela ». (Lk 2: 32)

Zdrowaś Maryjo

8. Symeon rzekł do Maryi, Matki Jego:« Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą ». (Lk 2: 34)

Zdrowaś Maryjo

9. « Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, również Twoją duszę miecz przeniknie ». (Lk 2: 35)

Zdrowaś Maryjo

10. Potem wrócili do Galilei, do swego miasta -- Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. (Lk 2: 39-40)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica V: Znalezienie

...Jezus, któregoś Ty, Dziewico, znalazła w świątyni. [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Gdy Jezus miał lat dwanaście, [ On i Jego rodzice ] udali się do Jerozolimy na Święto Paschy. (Lk 2: 41-42)

Zdrowaś Maryjo

2. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (Lk 2: 43)

Zdrowaś Maryjo

3. Wrócili do Jerozolimy szukając Jezusa, ale dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni. (Lk 2: 45-46)

Zdrowaś Maryjo

4. Siedział między nauczycielami,przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (Lk 2: 46)

Zdrowaś Maryjo

5. Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. (Lk 2: 47)

Zdrowaś Maryjo

6. « Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie ». (Lk 2: 48)

Zdrowaś Maryjo

7. « Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? » (Lk 2: 49)

Zdrowaś Maryjo

8. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. (Lk 2: 50)

Zdrowaś Maryjo

9. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. (Lk 2: 51)

Zdrowaś Maryjo

10. Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. (Lk 2: 52)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

* * * *
TAJEMNICE ŚWIATŁA

Tajemnica I: Chrzest Jezusa w Jordanie

...Jezus, który przyjął chrzest Janowy [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie (Mt 3:11)

Zdrowaś Maryjo

2.Nie jestem godzien rozwiązać [Mu] rzemyka u sandałów. (Lk 3:16)

Zdrowaś Maryjo

3. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. (Mt 3:11)

Zdrowaś Maryjo

4. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym (Lk 3:17)

Zdrowaś Maryjo

5. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego (Mt 3:13)

Zdrowaś Maryjo

6. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? (Mt 3:14)

Zdrowaś Maryjo

7. Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. (Mt 3:15)

Zdrowaś Maryjo

8. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego (Mt 3:16)

Zdrowaś Maryjo

9. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3:17)

Zdrowaś Maryjo

10. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym (J 1:34)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------


Tajemnica II: Gody w Kanie Galilejskiej

...Jezus, który dla nas wodę przemienia w wino. [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. (J 2: 1)

Zdrowaś Maryjo

2. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. (J 2: 2)

Zdrowaś Maryjo

3. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. (J 2: 3)

Zdrowaś Maryjo

4. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? (J 2: 4)

Zdrowaś Maryjo

5. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. (J 2: 5)

Zdrowaś Maryjo

6. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. (J 2: 6)

Zdrowaś Maryjo

7. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. (J 2: 7)

Zdrowaś Maryjo
8. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. (J 2: 8)

Zdrowaś Maryjo

9. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. (J 2: 9-10)

Zdrowaś Maryjo

10. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (J 2: 11)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------


Tajemnica III: Głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym i nawrócenia

...Jezus, bo objawił Królestwo, które już nadeszło. [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. [Jezus] udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę (Łk 4: 16-18)

Zdrowaś Maryjo

2. Posłał Mnie, abym więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. (Lk 4: 18-19)

Zdrowaś Maryjo

3. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1: 15)

Zdrowaś Maryjo

4. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. (Lk 7: 47)

Zdrowaś Maryjo

5. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3: 16)

Zdrowaś Maryjo

6. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł: Przynieście szybko najlepszą szatę i dajcie mu pierścień. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. (Lk 15: 21-24)

Zdrowaś Maryjo

7. Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. (Lk 23: 40-43)

Zdrowaś Maryjo

8. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. (Mt 19: 29)

Zdrowaś Maryjo

9. Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. (Łk 10: 26-28)

Zdrowaś Maryjo

10. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. (Lk 15: 10)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------


Tajemnica III: Głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym i nawrócenia (teksty alternatywne)

...Jezus, bo objawił Królestwo, które już nadeszło. [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. [Jezus] udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę (Łk 4:16-18)

Zdrowaś Maryjo

2. Posłał Mnie, abym więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. (Lk 4:18-19)

Zdrowaś Maryjo

3. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1:15)

Zdrowaś Maryjo

4. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. (J 3:5-6)

Zdrowaś Maryjo

5. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3:16)

Zdrowaś Maryjo

6. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. (J 3:36)

Zdrowaś Maryjo

7. A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego
Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. (Mt 19:16-17)

Zdrowaś Maryjo

8. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. (Mt 19:29)

Zdrowaś Maryjo

9. Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. (Łk 10:26-28)
Zdrowaś Maryjo

10. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! (Mt 25:31,33-34)
Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------


Tajemnica IV: Przemienienie na górze Tabor

...Jezus, który przemienił się wobec Apostołów. [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. (Mk 9:2)

Zdrowaś Maryjo

2. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. (Mk 9:2-3)

Zdrowaś Maryjo

3. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. (Mk 9:4)

Zdrowaś Maryjo

4. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. (Mk 9:5)

Zdrowaś Maryjo

5. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. (Lk 9:34)

Zdrowaś Maryjo

6. Z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (Mt 17:5)

Zdrowaś Maryjo

7. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. (Mt 17:6)

Zdrowaś Maryjo

8. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! (Mt 17:7)

Zdrowaś Maryjo

9. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. (Mt 17:8)

Zdrowaś Maryjo

10. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. (Mt 17:9)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------


Tajemnica V: Ustanowienie Eucharystii

...Jezus, który karmi nas Ciałem Swoim. [ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. (J 6: 32-33)

Zdrowaś Maryjo

2. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (J 6: 34-35)

Zdrowaś Maryjo

3. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. (J 6: 47-50)

Zdrowaś Maryjo

4. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (J 6: 51)

Zdrowaś Maryjo

5. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? (J 6: 52)

Zdrowaś Maryjo

6. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. (J 6: 53)

Zdrowaś Maryjo

7. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. (J 6: 54-55)

Zdrowaś Maryjo

8. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. (J 6: 56-57)

Zdrowaś Maryjo

9. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (J 6: 58)

Zdrowaś Maryjo

10. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. (J 6: 60, 66-68)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

* * * *
TAJEMNICE BOLESNE

Tajemnica I: Modlitwa w Ogrójcu

...Jezus, który za nas znosił udrękę w Ogrodzie Oliwnym.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Wtedy przyszedł Jezus z uczniami do ogrodu, zwanego Getsemani, począł się smucić i odczuwać trwogę. (Mt 26: 36-37)

Zdrowaś Maryjo

2. Rzekł do nich: « Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze mną! » (Mt 26: 38)

Zdrowaś Maryjo

3. Później oddalił się od nich, upadł na kolana i modlił się. (Lk 22: 41)

Zdrowaś Maryjo

4. « Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! » (Lk 22: 42)

Zdrowaś Maryjo

5. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. (Lk 22: 43)

Zdrowaś Maryjo

6. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił. (Lk 22: 44)

Zdrowaś Maryjo

7. Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Lk 22: 44)

Zdrowaś Maryjo

8. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc: « Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? » (Mt 26: 40)

Zdrowaś Maryjo

9. « Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe ». (Mt 26: 41)

Zdrowaś Maryjo

10. « Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie ». (Mt 26: 41)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica II: Biczowanie

...Jezus, który za nas został ubiczowany.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: « Czy Ty jesteś królem żydowskim? » (Mk 15: 1-2)

Zdrowaś Maryjo

2. Odpowiedział Jezus: « Królestwo moje nie jest z tego świata ». Piłat zatem powiedział do Niego: « A więc jesteś królem? » (J 18: 36-37)

Zdrowaś Maryjo

3. « Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu ». (J 18: 37)

Zdrowaś Maryjo

4. Rzekł do Niego Piłat: « Cóż to jest prawda? » To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: « Ja nie znajduję w Nim żadnej winy ». (J 18: 38)

Zdrowaś Maryjo

5. « Każę Go więc wychłostać i uwolnię ». Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. (Lk 23: 16; J 19: 1)

Zdrowaś Maryjo

6. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem. (Iz 53: 3)

Zdrowaś Maryjo

7. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Jak baranek na rzeź prowadzony. (Iz 53: 7)

Zdrowaś Maryjo

8. On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. (Iz 53: 3)

Zdrowaś Maryjo

9. On się obarczył naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści. (Iz 53: 4)

Zdrowaś Maryjo

10. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53: 5)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica III: Cierniem ukoronowanie

...Jezus, który za nas został cierniem ukoronowany.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Żołnierze zaprowadzili Jezusa do pretorium. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. (Mk 15: 16; Mt 27: 28)

Zdrowaś Maryjo

2. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. (Mt 27: 29)

Zdrowaś Maryjo

3. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: « Witaj, Królu Żydowski! » (Mt 27: 29)

Zdrowaś Maryjo

4. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. (Mt 27: 30)

Zdrowaś Maryjo

5. Piłat wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: « Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz ». (Mt 27: 24)

Zdrowaś Maryjo

6. Jezus wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. (J 19: 5)

Zdrowaś Maryjo

7. Piłat rzekł do Żydów: « Oto król wasz! » A oni krzyczeli: « Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! » (J 19: 14-15)

Zdrowaś Maryjo

8. « Cóż złego uczynił? » Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: « Ukrzyżuj Go! » (Mk 15: 14)

Zdrowaś Maryjo

9. « Czyż króla waszego mam ukrzyżować? » Odpowiedzieli arcykapłani: « Poza Cezarem nie mamy króla ». (J 19: 15)

Zdrowaś Maryjo

10. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, wydał Jezusa na ukrzyżowanie. (Mk 15: 15)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica IV: Dźwiganie krzyża

...Jezus, który za nas dźwigał krzyż na Golgotę.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Wyprowadzili Jezusa na zewnątrz, aby Go ukrzyżować. (Mk 15: 20)

Zdrowaś Maryjo

2. Zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. (Lk 23: 26)

Zdrowaś Maryjo

3. « Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie ». (Mt 11: 29)

Zdrowaś Maryjo

4. « Ponieważ jestem cichy i pokorny sercem ». (Mt 11: 29)

Zdrowaś Maryjo

5. « A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie ». (Mt 11: 29-30)

Zdrowaś Maryjo

6. Szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. (Lk 23: 27)

Zdrowaś Maryjo

7. Jezus zwrócił się do nich i rzekł: « Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi ». (Lk 23: 28)

Zdrowaś Maryjo

8. « Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? » (Lk 23: 31)

Zdrowaś Maryjo

9. « Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie ». (Lk 9: 23)

Zdrowaś Maryjo

10. « Jeśli kto chce iść za Mną, nich co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! » (Lk 9: 23)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica V: Ukrzyżowanie

...Jezus, który za nas umarł na krzyżu.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Gdy przyszli na miejsce, zwane « Czaszką », tam Go ukrzyżowali. (Lk 23: 33)

Zdrowaś Maryjo

2. Jezus mówił: « Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią ». (Lk 23: 34)

Zdrowaś Maryjo

3. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, rzekł: « Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa ». (Lk 23: 39-42)

Zdrowaś Maryjo

4. Jezus mu odpowiedział: « Zaprawdę, powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju ». (Lk 23: 43)

Zdrowaś Maryjo

5. Obok krzyża Jezusowego stali: Matka Jego i uczeń, którego miłował. (J 19: 25-26)

Zdrowaś Maryjo

6. Jezus rzekł do Matki: « Niewiasto, oto syn Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ». (J 19: 26-27)

Zdrowaś Maryjo

7. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19: 27)

Zdrowaś Maryjo

8. Mrok ogarnął całą ziemię; ziemia zadrżała a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. (Lk 23: 44; Mt 27: 51)

Zdrowaś Maryjo

9. Jezus zawołał donośnym głosem: « Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego ». (Lk 23: 46)

Zdrowaś Maryjo

10. Jezus rzekł: « Wykonało się! » I skłoniwszy głowę oddał ducha. (J 19: 30)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

* * * *
TAJEMNICE CHWALEBNE

Tajemnica I: Zmartwychwstanie

...Jezus, który trzeciego dnia zmartwychwstał.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. « Zaprawdę, powiadam wam: będziecie płakać i zawodzić, ale smutek wasz zamieni się w radość ». (J 16: 20)

Zdrowaś Maryjo

2. « Znowu was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać ». (J 16: 22)

Zdrowaś Maryjo

3. Skoro świt kobiety poszły do grobu, niosąc przygotowane wonności. (Lk 24: 1)

Zdrowaś Maryjo

4. Oto anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. (Mt 28: 2)

Zdrowaś Maryjo

5. « Wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu ». (Mt 28: 5-6)

Zdrowaś Maryjo

6. « Zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał ». (Mt 26: 6-7)

Zdrowaś Maryjo

7. « Udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie ». (Mt 28: 7)

Zdrowaś Maryjo

8. One wyszły i uciekły od grobu; z bojaźnią i wielką radością. (Mk 16: 8; Mt 28: 8)

Zdrowaś Maryjo

9. « Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie ». (J 11: 25)

Zdrowaś Maryjo

10. « Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki ». (J 11: 26)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica II: Wniebowstąpienie

...Jezus, który wstąpił do nieba.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Potem Jezus wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. (Lk 24: 50)

Zdrowaś Maryjo

2. I przemówił tymi słowami: « Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi ». (Mt 28: 18)

Zdrowaś Maryjo

3. « Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody ». (Mt 28: 19)

Zdrowaś Maryjo

4. « Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ». (Mt 28: 19)

Zdrowaś Maryjo

5. « Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem ». (Mt 28: 20)

Zdrowaś Maryjo

6. « Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony ». (Mk 16: 16)

Zdrowaś Maryjo

7. « Kto nie uwierzy, będzie potępiony ». (Mk 16: 16)

Zdrowaś Maryjo

8. « Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ». (Mt 28: 20)

Zdrowaś Maryjo

9. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. (Dz 1: 9)

Zdrowaś Maryjo

10. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. (Mk 16: 19)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica III: Zesłanie Ducha Świętego

...Jezus, który zesłał Ducha Świętego.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. (Dz 2: 1)

Zdrowaś Maryjo

2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. (Dz 2: 2)

Zdrowaś Maryjo

3. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. (Dz 2: 3)

Zdrowaś Maryjo

4. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami. (Dz 2: 4)

Zdrowaś Maryjo

5. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. (Dz 2: 5)

Zdrowaś Maryjo

6. Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem. (Dz 2: 14)

Zdrowaś Maryjo

7. « Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się, a weźmiecie w darze Ducha Świętego ». (Dz 2: 38)

Zdrowaś Maryjo

8. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. (Dz 2: 41)

Zdrowaś Maryjo

9. « Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie abym ubogim niósł dobrą nowinę ». (Lk 4: 18)

Zdrowaś Maryjo

10. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych. I rozpal w nich ogień Twojej miłości. (z Lit. o Duchu Świętym)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica IV: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

...Jezus, który Ciebie, Matko, zabrał do nieba.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. « Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! » (Pnp 2: 10)

Zdrowaś Maryjo

2. « Bo minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł ». (Pnp 2: 11)

Zdrowaś Maryjo

3. « Ukaż mi swą twarz, daj mi słyszeć swój głos! Bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku ». (Pnp 2: 11)

Zdrowaś Maryjo

4. Świątynia Boga w niebie się otworzyła, nastąpiły błyskawice i trzęsienie ziemi. (Ap 11: 19)

Zdrowaś Maryjo

5. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce. (Ap 12: 1)

Zdrowaś Maryjo

6. Księżyc pod jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12: 1)

Zdrowaś Maryjo

7. W szatę wzorzystą, w złotogłów jest odziana. Córę królewską do króla prowadzą (Ps 45: 14-15)

Zdrowaś Maryjo

8. « Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi ». (Jdt 13: 18)

Zdrowaś Maryjo

9. « Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzi wspominających moc Boga ». (Jdt 13: 19)

Zdrowaś Maryjo

10. « Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu ». (Jdt 15: 9)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...
--------------------------------------------------

Tajemnica V: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi

...Jezus, który Ciebie, Matko, ukoronował w niebie.[ dopowiedzenie ]

Ojcze nasz...

1. Kimże jest ta, która świeci jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce? (Pnp 6: 10)

Zdrowaś Maryjo

2. Jak tęcza wspaniale błyszcząca w chmurach, jak kwiat róży na wiosnę. (Syr 50: 7-8)

Zdrowaś Maryjo

3. « Jam narcyz Saronu, lilia dolin ». (Pnp 2: 1)

Zdrowaś Maryjo

4. « Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku. Już nigdy istnieć nie przestanę ». (Syr 24: 4-9)

Zdrowaś Maryjo

5. « Przyjdźcie do mnie,którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami! » (Syr 24: 19)

Zdrowaś Maryjo

6. « Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a posiadanie mnie jest słodsze od miodu ». (Syr 24: 17-20)

Zdrowaś Maryjo

7. « Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy ». (Prz 8: 32-33)

Zdrowaś Maryjo

8. « Szczęśliwi, co dróg moich strzegą czuwając co dzień u drzwi moich ». (Prz 8: 32-34)

Zdrowaś Maryjo

9. « Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę od Pana ». (Prz 8: 35)

Zdrowaś Maryjo

10. O Matko miłosierdzia! Racz podźwignąć lud upadający, a w godzinę śmierci z Synem swoim nas pojednaj. (Ant. do NMP)

Zdrowaś Maryjo Chwała Ojcu...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz