piątek, 8 stycznia 2010

LIST PASTERSKI Biskupów Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej na Niedzielę Chrztu Pańskiego 10 stycznia 2010 roku

Czytania mszalne: Wersja A: Iz 42, 1-4, 6-7; Dz 10, 34-38; Łk 3, 15-16, 21-22.

Drodzy Bracia - Kapłani,
Bracia i Siostry - członkowie wspólnot życia konsekrowanego,
Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej!

1. Na drogach Bożego Słowa

Silnie brzmi dzisiejsze słowo Boże o Mesjaszu. To na Nim spoczął Duch Pana. To od Niego narody będą przyjmować Prawo. Cała Ziemia wyczekuje Jego pouczeń. Ten upragniony Sługa Pana każdemu z ludzi da nową szansę, nad każdym się pochyli. Tylko On się nie zniechęci, aż utrwali Prawo na Ziemi. Wiemy dobrze, że chodzi tu o Osobę Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Przedwiecznego Ojca. To On bowiem chrzci nas od tylu pokoleń Duchem Świętym i ogniem. Ten dar chrztu przekazany został również naszemu pokoleniu. Trzeba tylko ten dar przyjąć z wdzięcznością i odpowiedzieć nań wiarą przyobleczoną w nasz czyn. To nieustanne zadanie Wspólnoty Kościoła, w której także ja i Ty mamy swój istotny udział. Z gotowością podejmujemy dlatego kolejne szanse, jakie Duch Boży nam ukazuje, zapraszając do współpracy w odnowie oblicza naszej Ziemi. Dla przykładu w najbliższych dniach stają przed nami szczególne intencje modlitewne, związane z Dniem Judaizmu w Kościele katolickim (w niedzielę 17 stycznia) oraz z Tygodniem Modlitw o jedność chrześcijan (od 18 do 25 stycznia).

Umiłowani.
Pośrodku tych modlitw przeżywać też będziemy Wydarzenie szczególne, jakim dla wszystkich trzech diecezji naszej Metropolii, czyli dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, dla Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz dla Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, staje się - wpisana w program Roku Kapłańskiego - wspólnie zorganizowana Pielgrzymka kapłanów do katedry Gorzowskiej, do grobu Sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty - wielkiego Pasterza terenu całej naszej Metropolii, wówczas funkcjonującej kanonicznie jako administratura. Podczas tej pielgrzymki rozpoczęte też zostanie Wydarzenie bez precedensu na naszych Ziemiach, którym stanie się Pierwszy Synod Metropolitalny.

2. Synod Metropolitalny drogą ludzi wiary
Dar wiary, który otrzymaliśmy, wymaga nieustannego rozwoju i pogłębiania. Wszyscy jesteśmy więc zaproszeni przez Chrystusa do wędrowania drogami, po których chce nas dzisiaj prowadzić Duch Święty. Mimo iż dróg tych jest tyle, ilu jest uczniów Chrystusa, to wszystkie one w Kościele ukierunkowane są na osiągnięcie zasadniczego celu, jakim jest wprowadzanie Bożego ładu w sprawy tej ziemi oraz zbawienie wieczne każdego człowieka.
Istotną pomocą w odczytywaniu tych dróg i natchnień są w Kościele od wieków synody. Synody są zwoływane i odprawiane we wspólnocie diecezjalnej, gdy tego wymagają potrzeby duszpasterskie, mogą być zwoływane przez kilka sąsiednich diecezji, tworzących jedną metropolię, dla podjęcia wspólnych dla tych diecezji tematów, mogą też być zwoływane synody plenarne dla terytorium Konferencji Episkopatu. Nieco odrębnym wydarzeniem są też zwoływane przez Ojca Świętego specjalne Synody Biskupów, dla przemodlenia i rozważenia określonego tematu, ważnego dla całego Kościoła. Dzieło Synodalne w Kościele wyrasta zawsze z naszego zawierzenia Duchowi Świętemu i z naszej woli poddania się Jego natchnieniom. Na to Dzieło składa się zawsze wspólnotowa modlitwa oraz wspólnotowa praca intelektualna duchownych i świeckich, zorganizowanych w odpowiednie Komisje. Owocem takiego Dzieła staje się większa świadomość wszystkich wiernych w odniesieniu do naszych duchowych potrzeb oraz duszpasterskich możliwości współdziałania z Bożą łaską. Istotne tezy teologiczne oraz założenia organizacyjne dotyczące dalszego życia całej Wspólnoty są zbierane w odpowiednim końcowym dokumencie.
W ostatnich dziewięciu miesiącach kilkanaście już razy podejmowaliśmy, zarówno w gronie Biskupów naszej Metropolii jak też w gronie ekspertów, kwestię przeprowadzenia Synodu dla całej naszej Metropolii. Decyzję formalną o zwołaniu Synodu podjęliśmy na Spotkaniu w Zielonej Górze, w dniu 19 listopada. Tę decyzję niniejszym zgodnie dzisiaj ogłaszamy w naszych trzech Diecezjach, prosząc wszystkich Was zarówno o modlitwę w intencji Synodu, jak też o aktywny udział w pracach Komisji i Zespołów synodalnych. Zamierzeniem naszym jest, aby Synod Metropolitalny podjął, wobec Boga rozważył i na przyszłość rozstrzygnął tylko najważniejsze sprawy, wspólne dla wszystkich trzech diecezji. Przede wszystkim chodzi nam o wspólne duchowe dziedzictwo naszego Regionu, sięgające przecież ustanowionej w roku tysięcznym Diecezji w Kołobrzegu oraz ponad tysiąc lat temu zasianego w naszą ziemię świadectwa wiary pierwszych polskich męczenników z Międzyrzecza, a także utrwalającej wiarę chrześcijańską na Pomorzu misji św. Ottona. Ważne też jest zebranie świadectwa o posłudze Kościoła katolickiego na naszych ziemiach poprzez całe dzieje tej ziemi, a szczególnie w minionych sześćdziesięciu pięciu latach, poczynając od przywrócenia polskich struktur duszpasterskich Kościoła katolickiego w roku 1945. Cała nasza Metropolia praktycznie była bowiem ujęta w jedną, niezwykle rozległą strukturę duszpasterską administratury gorzowskiej aż do roku 1972, gdy kanonicznie powstały nasze diecezje, zaś od roku 1992 współtworzymy już jedną Prowincję kościelną, czyli Metropolię. Również profil socjologiczny i gospodarczy naszych diecezji ma wiele cech wspólnych. Ta wspólnota dziejów to ważny dla nas aspekt historyczny i religijno-społeczny. W ramach synodu metropolitalnego chcemy także rozpoznać i uzgodnić istotne obszary duszpasterskie, które na przyszłość będą przez nas wspólnie podejmowane i przeprowadzane. Taką potrzebę dostrzegamy m.in. w trosce o sanktuaria na naszej ziemi, o programy formacji teologicznej duchowieństwa oraz osób świeckich, w sprawach pomocy rodzinie, a także w innych obszarach. Sprawy bardziej szczegółowe będą następnie rozważane samodzielnie przez każdą z diecezji w ramach synodów diecezjalnych. W tym celu wznowiony będzie synod Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz zwołane zostaną, decyzją Księży Biskupów, synody w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Niezwykłą i istotną dla duchowości całej naszej Metropolii postacią minionego pokolenia jest mądry, świątobliwy i niezwykle gorliwy Pasterz tej ziemi, dzisiaj już Sługa Boży Biskup Wilhelm Pluta. Bieżący rok jest setnym od jego urodzin. Dnia 22 stycznia przypada natomiast dokładna rocznica odejścia do Pana tego wielkiego Pasterza. Z tych racji, podczas wspomnianej pielgrzymki kapłańskiej, właśnie w Gorzowie Wielkopolskim, u grobu Sługi Bożego, wraz z modlitwą o łaskę jego beatyfikacji, zostanie uroczyście otwarty Pierwszy Synod Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. Na to Wydarzenie bardzo serdecznie zapraszamy kapłanów, członków instytutów życia konsekrowanego i wszystkich Was – Drodzy Siostry i Bracia - wierni świeccy. Synod ten jest tym większym wydarzeniem, że po zakończeniu drugiego Soboru Watykańskiego jest to dopiero drugi w Polsce synod metropolitalny. Pierwszym i dotychczas jedynym był bowiem Synod metropolii krakowskiej, odbyty na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

3. Przewidywane prace synodu
Synod to nie tylko spotkania modlitewne oraz dyskusje wąskiego grona ekspertów, pracujących w Komisjach nad problemami i nadziejami naszego Kościoła. Będą to także odrębne Sesje otwarte, z udziałem wszystkich, pragnących się włączyć w dzieło tego Synodu. Przez chrzest wszyscy zostaliśmy bowiem włączeni do wspólnoty Kościoła. Dzięki bierzmowaniu staliśmy się w mocy Ducha św. odpowiedzialni za cały Kościół, a bardziej konkretnie za wspólnotę diecezjalną, parafialną, także za małe wspólnoty i grupy duszpasterskie, a przede wszystkim za własną rodzinę i za samych siebie. Dlatego prosimy wszystkich Was Siostry i Bracia o zaangażowanie się w dzieło Synodu. Może to polegać na wyrażaniu swoich propozycji, na bezpośrednim zaangażowaniu się w prace Komisji i Zespołów synodalnych, a także na wyrażaniu opinii co do projektów regulacji synodalnych. Przewidujemy także w odpowiednim czasie tzw. niedziele synodalne, w które zechcemy dotrzeć z tematyką synodalną do wszystkich uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. Chcielibyśmy, by kolejne Sesje Plenarne mogły się odbywać w najważniejszych ośrodkach życia religijnego naszej Metropolii, w tym w Koszalinie, Kołobrzegu, Zielonej Górze, Kamieniu Pomorskim i w Szczecinie. Zamknięcie Synodu przewidujemy nie później niż za trzy lata, chociaż mamy świadomość, że będzie to zależało od wielu czynników.

4. Poddajmy się tchnieniu Ducha Świętego
Biorąc pod uwagę złożoność rozpoczynanego przez nas Dzieła, podkreślamy wartość najbardziej cennego udziału w Synodzie, jakim obok wielorakich prac będzie modlitwa w intencji Synodu. Bardzo prosimy o ten dar nie tylko od osób chorych i cierpiących, ale dosłownie od wszystkich, którym sprawy Kościoła na naszych ziemiach nie są obojętne. Wszyscy poddajmy się więc tchnieniu Ducha Świętego.
Umiłowani.
Czując naszą duchową odpowiedzialność przed Bogiem za każdą i za każdego z Was, na ten szczególny czas Synodu Metropolitalnego, który może stać się czasem duchowej i duszpasterskiej szansy całego naszego Regionu, wszystkich trzech diecezji, jako Wasi Biskupi, zapraszając do udziału we wszystkich synodalnych pracach i modlitwach, z serca udzielamy Wam pasterskiego błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Biskup Stefan Regmunt – Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Biskup Edward Dajczak – Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski


Szczecin – Gorzów – Koszalin.
Dnia 05 stycznia 2010 roku, w Wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz