czwartek, 8 października 2009

Pokój serca wypełnionego Bogiem 28.09.2009

Spotkanie Odnowy – 28.09.2009

Oto nadejdą dni -
wyrocznia Pana Boga -
gdy ześlę głód na ziemię,
nie głód chleba ani pragnienie wody,
lecz głód słuchania słów Pańskich.

Am 8,11

Idziesz przez pustynię. O czym myślisz? Woda! Tylko woda!

Jakie uczucia? Strach, czy przeżyję!

1 Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. 2 A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». 3 [Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!». I natychmiast został oczyszczony z trądu. 4 A Jezus rzekł do niego: «Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Czego chce Jezus? Mojego oczyszczenia!

Co jest moim trądem?

Może brak zaufania Mu??? Pewnie tak.

Pokój serca może się zrodzić tylko z zaufania.

Pamiętasz, była tydzień temu Ewangelia o Panu Jezusie, który ramionami obejmuje dziecko..

Posłuchaj jeszcze raz uważnie tych słów:


Mk 9, 30-37
Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum.
Gdy był w domu, zapytał ich: "O czym to rozmawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli kto chce być pierwszym, nich będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich".
Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".

Może lęki we mnie bo chcę konkurować, walczyć z innymi. Dziecko nie ma takich zamiarów.

Ogarnął ramionami – czy daję się Jezusowi ogarnąć?

A nawet gdybym na pustyni umarł – przecież umarłbym z Jezusem! Przecież i tak kiedyś umrę! Dlaczego się boję?!

Mt 26 – biczowanie – Prorokuj nam Chryste, kto cię uderzył – naśmiewali się z proroctwa – pewnie że prorocze słowa są nam potrzebne – bo proroctwo podnosi na duchu – daje nadzieję – kto mówi mi słowa prorocze?

Mk 8,7 mieli kilka rybek – cóż to jest? Tak niewiele! 7 chlebów. „Odmówił nad nimi modlitwę uwielbienia i polecił je również rozdać. Uwielbiać i rozdawać!

Uwielbiać i rozdawać! Uwielbiać, dziękować a Dawcą hojnym okaże się Bóg!

Co rozdawać? Pokój serca wypełnionego Bogiem!

Zakończenie Marka – rozeszli się (Mk 16, 20) i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły!

A więc Pan współdziała, bo głoszę Ewangelię.

Jak to robiłem w tym tygodniu?

Śmieszny przykład. Miałem przygotować naukę do kandydatów młodszych.

Powiedziałem o Panu Jezusie Pasterzu – J 10 Kto nie wchodzi przez bramę jest złodziejem. Trzeba na złodzieja uważać. Najważniejsza jest jednak spowiedź. Nawrócenie serca. Ktoś chce tę czystość serca ukraść. Nie mogłem wcześniej zebrać myśli co powiedzieć tym młodym. Wróciłem do opowiadanie o Kunegundzie. Głupia – nie słuchała – na randce miała zatkane uszy. Śmieszny widok dziewczyny z chusteczkami w uszach. I o mądrej Ance, która nie od razu zakochała się w Robercie.

Ale później pytałem o to co będą jedli na obiad. Nie wiezie lei w większości. A ja mówiłem – może kopytka – no mi na obiad były kopytka.

Co ten przykład pokazuje. Pan Jezus chce się naszymi myślami posłużyć. Wiele razy to mam, że kiedy przygotuję w kościele kazanie. Potem w kościele ktoś je usłyszy i wie co ma robić.

Jezus mówi: kto ma uszy do słuchania. Są uszy do niesłuchania. Do ozdabiania. Do "puszczania mimo uszu". A On wiele chce powiedzieć – byle słuchać.

A warto słuchać, bo Jego słowa dają życie. Ty masz słowa życia. Te słowa już teraz na ziemi dają życie. A razem z życiem pojawia się pokój.

Dlatego wracam do początku – głód słowa jest najważniejszy!!!!

I dziękczynienie – w każdym położeniu dziękujcie – Jezus w Ogrodzie Oliwnym – najpierw się boi – a później właściwie dziękuje Ojcze – nie moja ale Twoja wola niech się stanie. Dziękuję Co Ojcze, że dzieje się tak jak Ty chcesz!

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu – czy głoszę tę dobrą Nowinę – Jezus jest ta Dobrą Nowiną – Lekarstwem, Lekarzem dla każdego człowieka.

Jak to robić?

Jan Chrzciciel mówi: ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na Nim – J 1,32

Duch Święty i na mnie chce zstępować i mogę działać pod Jego wpływem.

Jak Szaweł został świadkiem Jezusa? Dz 22 – Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim Jesteś Panie. Ja jestem Jezus z Nazaretu, którego ty prześladujesz… A Ananiasz udziela chrztu Szawłowi i mówi: odtąd będziesz Jego świadkiem wobec wszystkich ludzi, mówiąc o tum co zobaczyłeś i usłyszałeś. Wstań, przyjmij chrzest. Wezwij Jego imię, aby się oczyścić z grzechów.

Wezwij Jego imię!

Co głosił Paweł? Bracia, przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem. Przyjęliście ją i w niej trwacie. Przez nią też jesteście zbawieni – 1 Kor 15,1 nn – Jeśli zachowujecie ją w takiej postaci, w jakiej ją głosiłem. Z jakim zapałem głosił Paweł zmartwychwstanie Jezusa. Jak bardzo sam był obciążony wspomnieniem swej grzeszności – poroniony płód – tak siebie określał – poniżał sam siebie. Ostatni z apostołów – ni śmiem nazywać się apostołem. Mnie zgoła najmniejszemu dana została ta łaska. Siódme niebo – jakie wywyższenie a równocześnie – oścień dla ciała – wysłannik szatana, który mnie policzkuje – wystarczy ci mojej łaski – moc w słabości się doskonali!!!!

Kobiety w Kościołach niech milczą – to ciągłe wezwanie o to, by mężczyźni byli przy żonach gdy głoszona jest Ewangelia. Jezus najpierw kobietom się ukazał ,a ale kazał iść do apostołów - Co z waszymi mężami!!!!!!??????? Coś trzeba zrobić. Głową mężczyzny jest Chrystus. Czy tak jest? Jeśli głowa nie jest u Chrystusa, gdzie jest reszta ciała – ciało idzie za głową. Jeśli głowa nie idzie do Chrystusa – to gdzie idzie ciało! Ciało będzie porozrywane, poskręcane, obolałe, to tak jakby głowa chciała się schować w piasek a ciało chciało lecieć do nieba. Nielogiczne.

Czas świadectwa


Dz 10,44nn – Już w czasie mowy Piotra Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej nauki Dz 10,44 – A wierzący żydowskiego pochodzenia dziwili się, że także poganie otrzymali dar Ducha Świętego. Słyszeli bowiem jak mówili językami i wielbili Boga


Uwielbiajmy


Módlmy się za kandydatów do Bierzmowania – za ich rodziców – o nawrócenie – odkrycie drogi do Kościoła świętego, w którym mieszka Pan Jezus.

Za ks. Irka – czas rehabilitacji ciała ale i ducha – po co ten wypadek – on musie wiedzieć….

Maria wybrała dobą część, której nie będzie pozbawiona – kontemplacja – Inga Pozorska z zespołu "Mocni w Duchu" – cytowała słowa z „Vita consecrata”. Oto one:

Kontemplacja ukrzyżowanego Chrystusa jest źródłem natchnienia dla wszystkich powołań; z niej biorą początek — obok podstawowego daru Ducha — wszystkie dary, a zwłaszcza dar życia konsekrowanego.

Posłuchajmy też Tomasza a Kempis:

Rozdział VII
O UNIKANIU ZŁUDNYCH NADZIEI I WYNIOSŁOŚCI


1. Pusty to człowiek, który całą nadzieję pokłada w ludziach i w innych stworzeniach. Nie wstydź się służyć ludziom z miłości do Jezusa Chrystusa i uchodzić w życiu za biedaka. Nie polegaj na samym sobie, ale buduj swoją nadzieję na Bogu.
Czyń, co w twojej mocy, a Bóg wspomoże twoją wolę. Nie dowierzaj własnej wiedzy ani czyjemuś sprytowi, lecz ufaj łasce Bożej, która wspiera pokornych, a zadufanych w sobie upokarza.

2. Nie czerp chwały z bogactwa, jeśli je masz, ani z wpływowych przyjaciół, ale z Boga, który przewyższa wszystko, a przecież pragnie ci dać ponad wszystko samego siebie. Nie chełp się z powodu wzrostu czy urody, bo przyjdzie byle choroba, złamie i zeszpeci ciało. Nie podobaj się sobie, nie zachwycaj się własnymi zdolnościami czy rozumem, bylebyś podobał się Bogu, od którego pochodzi także to, co masz z natury dobrego.

3. Nie uważaj, że jesteś lepszy od innych, abyś przypadkiem nie okazał się gorszy w oczach Boga, który wie wszystko, co jest w człowieku. Nie przechwalaj się, że uczyniłeś coś dobrego, bo Bóg sądzi inaczej niż ludzie i często nie podoba Mu się właśnie to, co podoba się ludziom.
Jeżeli masz w sobie coś dobrego, to aby wytrwać w pokorze, pamiętaj, że są lepsi od ciebie. Nie szkodzi, że uniżysz się przed wszystkimi, ale szkodzi, i to bardzo, jeżeli choć ponad jednego się wywyższysz. Pokornemu towarzyszy pokój ducha, a w sercu pyszałka często gości zawiść i gniew.Kochać trudnego męża – robić coś z prawdziwej miłości...

Nie potrafimy słuchać...

Łk 6, 46-49 wzywacie mnie panie panie a nie czynicie…… wkopał się głęboko….

Jak zachować pokój serca skoro mąż mnie prześladuje…?


Nakazy Pana są radością serca…

Myśli złe jak zgniłe jabłka – wyrzucić myśli a nie męża…

Nikt nie zbawia się sam – razem z współmażonkiem - jeżeli nie potrafię kochać jak Bóg, to mam Jego prosić o pomoc.

Jeżeli współmałżonek nie czerpie z Boga – to ja za niego mam być „podłączonym(ą)” do Boga.

Pokój serca wynika – z naszych dobrych relacji z Bogiem – wszystkich: męża i żony.

Królestwo Boże – zbawienie – jeśli się zatroszczymy będzie pokój serca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz